Hamarosan érkezik a Connestic tanfolyam!

ÁSZF

Szeles Balázs e.v. (Székhely: 2660 Balassagyarmat, Pajor István út 14., Nyilvántartási száma: 1997115, Adószám: 62577162-1-32, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által végzett képzési-kivitelezési tevékenység Általános Szerződés Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak.

 1. Az ÁSZF célja, területi és időbeli hatálya

1.1. Jelen ÁSZF meghatározza a Szolgáltató tevékenységének általános szerződési feltételeit.

1.2. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint a Szolgáltató vállalja a szolgáltatásban résztvevő (tanfolyami hallgató) részére Webshop Mentor oktatás-képzés végzését személyes képzés, webinárium és online videók formájában.

1.3. A jelen oktatás-képzés nem minősül iskolarendszerű oktatásnak.

1.4. Az ÁSZF célja, hogy a vonatkozó jogszabályok betartásával szabályozza a Szolgáltató által végzett tevékenység általános szabályait, az egyes szolgáltatásokat és az azokra vonatkozó speciális rendelkezéseket, a szolgáltatás igénybevételének rendjét, a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános rendelkezéseket, valamint a felelősségi szabályokat.

1.5. Jelen ÁSZF hatálya a Magyarország területén végzett szolgáltatási tevékenységre terjed ki.

1.6. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, annak módosítása esetén a módosított rendelkezéseket a módosítás, illetve annak a Szolgáltató honlapján történt közzététel napját követő 15. naptól megkötött szerződésekre kell alkalmazni, illetőleg a hatályban lévő szerződések esetén a szolgáltatás igénybe vevőit külön tájékoztatni kell a módosításról.

1.7. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérően nem rendelkeznek.

1.8. Értelmező rendelkezések:

Szolgáltató: Szeles Balázs e.v., a képzések szervezője

Oktató: a Szolgáltatóval jogviszonyban álló személy, aki az adott képzést ténylegesen vezeti, azon előadást tart, amely előadás online továbbításra kerül

Hallgató: a képzésekre jelentkező személy, aki a szolgáltatásban, a képzéseken részt vesz.

Képzés: a Szolgáltató által nyújtott oktatás, értve ez alatt minden egyes képzést – függetlenül azok módjától és időtartamától –, és a képzések összességét is

 1. Elérhetőségek, kommunikáció

2.1. A Szolgáltató irodája, elérhetősége:

Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Pajor István út 14

Telefon: +36205244474

E-mail: hello@webshop-mentor.hu

2.2. Jelen ÁSZF-et a honlapon a szolgáltatást igénybe vevők számára hozzáférhetővé kell tenni. A Szolgáltató megjelölt elérhetőségei a szolgáltatást igénybe vevők bejelentéseinek intézésére, koordinálásra, kapcsolattartásra, a panaszok kivizsgálására, orvoslására, valamint a szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatására szolgálnak.

2.3. A Hallgató köteles a képzésekre történő jelentkezés során megadni a képzések lefolytatásához, a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait (név, lakcím, számlázási név és cím), valamint e-mail elérhetőségét. A Hallgató személyes adatainak kezeléséről külön adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató elérhető, azt Szolgáltató a képzési szerződés megkötése előtt a Hallgató rendelkezésére bocsátotta.

2.4. A Felek tudomásul veszik, hogy az általuk megadott bármely elérhetőségre küldött értesítés joghatályos közlésnek minősül.

 1. Szolgáltatások, képzések

3.1. A Szolgáltató oktatási-képzési tevékenységet végez, amely azonban nem minősül iskolarendszerű oktatási tevékenységnek. A Szolgáltató az ún. „webáruház készítés” tevékenységet oktatja a hallgatóknak különböző típusú, rendszerű és hosszúságú képzéseken. A tevékenység lényege az, hogy a jelentkezők bérelhető webáruházat építsenek fel a termékek feltöltésétől kezdve a teljes rendszer kialakításán keresztül a rendelések kezeléséig. A webáruház üzemeltetéshez szükséges tudnivalókat adjuk át a hallgatóknak a képzések során a képzések időtartamától és típusától függő mélységben.

3.2. A Szolgáltató az oktatást a legjobb szakmai tudása szerint, felkészült oktatókkal végzi azzal a céllal, hogy a hallgató szakmai haladását elősegítse. A Szolgáltató biztosítja a képzéshez szükséges anyagi, technikai és szellemi feltételeket akként, hogy a biztonságos, az oktatás céljának megfelelő körülmények mindenkor adottak legyenek.

3.3. A szolgáltatás igénybevételére, a képzésekre a hallgatók elektronikus formában jelentkeznek. A képzést a Hallgatók az adott szerződésnek megfelelően, személyesen vagy online, elektronikus formában – webinárium vagy e-learning keretében – hallgatják meg.

 1. A szolgáltatások díjai

4.1. A szolgáltatás és kapcsolódó díjai a weboldalon meghatározottak szerint alakulnak.

4.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előre meghirdetett feltételekkel kedvezményt biztosítson a hallgatónak külön megállapodása alapján.

4.3. A Hallgatók tudomásul veszik, hogy a tanfolyam díját Barion rendszeren keresztül vagy átutalás útján kell megfizetniük online a megrendeléstől számított 8 napon belül, a számla részükre az általuk megadott e-mail címre kerül megküldésre elektronikusan a billingo.hu rendszer használatával.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.4. Ismétlődő bankkártyás fizetés

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Barion Payment Zrt által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban webshop-tanfolyam.hu Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a Barion Payment Zrt nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (Barion Payment Zrt) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei, felelőssége

5.1. A Szolgáltató felelős azért, hogy a képzések a szakmailag elvárható, magas színvonalon megtartásra, felvételre és átadásra kerüljenek.

5.2. A Szolgáltató felelősséget vállal a képzés tényleges nyújtásáért, azonban nem tud garanciát vállalni azért, hogy ténylegesen, közvetlen vagyoni előnyre tesz szert valaki a képzés elvégzésének következtében, kizárja felelősségét az ezzel kapcsolatos esetleges igények, károk felmerülése esetén.

5.3. A Szolgáltató az általa fizetendő kártérítés mértékét – a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – korlátozza mindenkor maximum a károkozással érintett képzés díjának összegére.

5.4. Amennyiben a Szolgáltató akadályoztatott a képzés megtartásában, köteles pótalkalmat biztosítani, illetőleg választása szerint az elektronikus oktatás esetén az adott tanfolyam e-learning felvételét a Hallgató rendelkezésére bocsátani.

 1. Hallgatók jogai kötelezettségei, felelőssége

6.1. A Hallgató jogosult azon a képzésen részt venni, amelyre jelentkezett, amelyet online megvásárolt. Szolgáltató akkor is jogosult a díjra, ha a Hallgató rendelkezésre bocsátja a tudásanyagot, az oktatási felvételt, de azt a Hallgató nem nézi meg, nem tölti le, illetőleg ha a személyes képzésen a Hallgató nem jelenik meg. Hallgató tudomásul veszi, hogy ez utóbbi esetben pótalkalomra nem tarthat igényt, azt részére Szolgáltató saját döntése alapján nyújt a körülmények és a szabad kapacitások figyelembe vételével. Hallgató azt is tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzést nem hallgatja végig, személyes képzésről a befejezés előtt távozik, akkor semmilyen pótalkalomra, visszatérítésre nem jogosult.

6.2. A Hallgató köteles a képzés során elhangzott, tudomásra jutott minden adatot, információt – legyen az bármilyen formában, írásos-, képi-, vagy hanganyag formájában elérhető – üzleti titokként megtartani, és gondoskodni arról, hogy ezen adatok harmadik személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé, ne jussanak harmadik személyek tudomására.

6.3. Hallgató tudomásul veszi, hogy a képzésen elhangzott információkat csak saját érdekében használhatja fel, azokat képzésként vagy bármely más formában harmadik személyekkel meg nem oszthatja.

6.4. Hallgató tudomásul veszi, hogy az oktatás során elhangzott minden információ, bemutatott minden szöveges vagy képi anyag a Szolgáltató szerzői jogvédelme alatt áll, így a Szolgáltatónak kizárólagos joga van azok felhasználásához, terjesztéséhez, átdolgozásához. Ezen anyagok sem egészükben, sem részleteikben nem használhatóak fel semmilyen formában a Szolgáltató és az oktató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ezen szabály, továbbá a 6.3. és 6.4. pontok, ezek valamelyikének vagy mindegyikének megsértése esetén a jogsértő jogsértésenként 1.000.000 Ft, azaz Egymillió Forint összegű kötbért köteles fizetni Szolgáltató részére.

 1. Panaszkezelés

7.1. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy a Szolgáltató alkalmazottjának, megbízottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak. Panasznak minősülnek különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozó kifogások, valamint a Szolgáltató egyéb tevékenységéhez fűződő, pl. a számlázással kapcsolatos észrevételek, kifogások is. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat.

7.2. A szolgáltatással kapcsolatos panasz az alábbi határidőn belül tehető: képzés napjától számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, a sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás tanúsítását követő 6 hónapon belül.

7.3. A panasz beérkezését követően a Szolgáltató 30 napon belül – mely egy alkalommal a panaszos egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható – kivizsgálja az ügyet. A Szolgáltató a kivizsgálás eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a panaszost. Amennyiben valamely kártérítési igényt a Szolgáltató jogosnak ismer el, abban az esetben a kárt az igény elbírálását követően az erről szóló értesítésben megadott – maximum 30 napos – határidőben köteles a jogosultnak megtéríteni. Amennyiben a Szolgáltató a számára az ügy kivizsgálására nyitva álló határidőn belül a panaszra adott válaszát nem küldi meg vagy a panaszra adott választ a panaszos nem fogadja el, a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától, illetve a válasz el nem fogadása esetén pedig a válasz kézhezvételtől számított 30 napon belül a panaszos bírósági eljárás keretében érvényesítheti igényeit.

7.4. Szolgáltató a szolgáltatás vonatkozásában 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal, ennek megfelelően amennyiben a Hallgató az adott képzés megtartásától 14 napon belül indoklással ellátva jelzi, hogy a képzéssel nem volt elégedett, az álláspontja szerint nem a megfelelő szakmai színvonalon zajlott, visszakapja a képzés árát. Nem illeti meg a visszatérítés a Hallgatót, amennyiben ezen kérelmet megelőzően olyan nyilatkozatot tett, amely szerint a képzés megfelelő volt, tudása gyarapodott.

 1. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

8.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a)termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  aa)a terméknek,
  ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

8.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

8.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

8.4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

8.4.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

8.4.2. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

8.4.3. Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

8.4.4. Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

8.5. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

8.5.1. A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

8.5.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

8.5.3. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

8.5.4. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8.6. Videó anyagok

Fentiek alapján az elállási jog az online, vagyis weboldalunkon megnézhető videók esetén csak addig illet meg, míg a videókhoz való hozzáférésed be nem állítottuk. Ezt követően az elállási jogod már nem gyakorolhatod, vagyis a hozzáférésed beállításával nyilatkozol annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíted a 20. § szerinti jogod.

 1. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szolgáltató a tevékenység ellátása során tudomására jutott adatok védelméről és kezeléséről a hatályos jogszabályok, valamint a közzétett Adatkezelési tájékoztató szerint gondoskodik. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el, és egyetértésük esetén fogadják el az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit!

9.2. A szerződés a képzésre jelentkezéssel és az oktatóanyag ellenértékének megfizetésével jön létre, amennyiben jelen ÁSZF eltérő rendelkezést nem tartalmaz. Az ÁSZF teljes terjedelmében hozzáférhető a Szolgáltató internetes honlapján, az ügyfélszolgálati irodán, valamint külön kérés alapján a Szolgáltató azt e-mail útján is a feladó rendelkezésére bocsátja.

9.3. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat, a jelen ÁSZF-ben meghatározott minőségben, az általános szakmai szabályok szerint nyújtja. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint nyújtani nem tudja, úgy ezért Szolgáltató felelősséget vállal, kivéve, ha a szolgáltatások Szolgáltató önhibáján kívüli okból nem nyújthatók.

9.4. A felek rögzítik, hogy a szerződésből származó jogviszonyra, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak. A szerződéssel kapcsolatos jogvitákban az általános, a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

9.5. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.

9.6. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

Balassagyarmat, 2023. április 07.